Dagordning

Dagordning
§ 1             Mötet öppnas
§ 2             Fastställande av dagordning
§ 3             Val av ordförande för mötet
§ 4             Val av sekreterare för mötet
§ 5             Val av justerare tillika rösträknare
§ 6             Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 7             Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 8             Ekonomisk berättelse
§ 9             Revisorernas berättelse
§ 10           Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelses förvaltning
§ 11           Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen
§ 12           Val av övriga styrelseledamöter
§ 13           Val av revisorer och deras suppleanter
§ 14           Val av valberedning
§ 15           Verksamhetsplan för 2018
§ 16           Mandat för styrelsen att utse ombud till läns- och riksstämma
§ 17           Övriga frågor
§ 18           Årsmötesförhandlingarnas avslutande