Dagordning årsmöte 2021

1 §  Mötet öppnas
2 §  Fastställande av dagordning
3 §  Val av ordförande för mötet
4 §  Val av sekreterare för mötet
5 §  Val av justerare tillika rösträknare
6 §  Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7 §  Styrelsens verksamhetsberättelse
8 §  Ekonomisk berättelse
9 §  Revisorernas berättelse
10 §  Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelses förvaltning
11 §  Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen
12 §  Val av övriga styrelseledamöter
13 §  Val av revisorer och deras suppleanter
14 §  Val av valberedning
15 §  Verksamhetsplan för 2018
16 §  Mandat för styrelsen att utse ombud till läns-och riksstämma
17 §  Övriga frågor
18 §  Årsmötesförhandlingarnas avslutande