Stadgar

Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7/3 2005

§ 1. Namn Bodens Naturskyddsförening – krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

§ 2. Ändamål Kretsen ska arbeta för SNF:s syften samt i första hand hos kommunala organ tillvarata natur- och miljövårdens intressen. Kretsen ska i sin verksamhet:

– bevaka natur- och miljövårdsfrågor

– bedriva upplysningsverksamhet

– väcka opinion i väsentliga frågor

  • påverka myndigheter – främst kommunala organ – och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens områden
  • verka för saklig undervisning i natur- och miljövård i skolor och andra läroanstalter liksom i det fria utbildningsarbetet.

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge möjligheter till vidgade kunskaper på området.

Kretsen ska söka samarbete med andra organisationer, som har intresse för natur- och miljövård.

§ 3. Säte Föreningens verksamhetsområde är Bodens kommun. Adr: postmottagaren

§ 4. Medlemskap Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift till SNF och är bosatt i Bodens Kommun. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets efter godkännande av styrelsen för denna krets. Sådan övergång gäller från närmast följande årsskifte.

Anmälan om medlemskap görs till SNF:s kansli

§ 5. Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår

§ 6. Beslutande organ Kretsens beslutande organ är årsmöte och styrelsemöte

Vid kretsens årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt utövas endast av personligen närvarande medlem. Vid lika rösttal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Val ska ske med sluten omröstning när någon medlem så begär.

§ 7. Årsmöte Årsmötet hålls under första kvartalet på dag och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte ska ske 14 dagar i förväg.

§ 8. Ärende till § 7. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

  • val av ordförande och sekreterare vid årsmöte
  • val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

– frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst

– styrelsens verksamhetsberättelse

– revisorernas berättelse

– fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse förvaltning

– beslut om antalet styrelseledamöter ?

– val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen

– val av styrelseledamöter vilka utses på en mandatperiod av två år på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande varje år.

– val av två revisorer ( och revisorssuppleanter )

– val av valberedning

– mandat för styrelsen att utse ombud till läns- och riksstämma

– övriga ärenden och frågor

Vill medlem lämna förslag till ordinarie årsmöte skall detta inges skriftligen till styrelsen före 15 januari. Senare inkomna förslag kan bli föremål för överläggning, men kan inte alltid leda till beslut.

§ 9. Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när ordinarie årsmöte eller kretsens styrelse beslutar det.

Även revisorerna äger rätt att påkalla extra årsmöte. Dessutom skall extra årsmöte hållas då minst en tiondel av kretsens medlemmar – dock minst 10 – skriftligen yrkar på detta. Tid och plats bestäms av styrelsen.

§ 10. Styrelse – Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, kretsens beslutande organ.

– Styrelsen består av det udda antal ledamöter som årsmötet bestämmer.

– Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella andra funktionärer.

– Fältbiologerna ska beredas möjlighet att utse en av ledamöterna i styrelsen, om lokalklubb finns inom kretsens verksamhetsområde.

– Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året på kallelse av ordförande, vid förfall av vice ordförande, eller då tre ledamöter påkalla det.

– Styrelsen har beslutanderätt när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

– Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordförande, sekreteraren och två ledamöter.

Utskottet har beslutanderätt när tre ledamöter är närvarande.

– Styrelsen företräds av ordförande om ej annat beslutats.

§ 11. Ansvar Styrelsen skall tillse att bokslut upprättas i samband med årsskifte samt ha räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse tillgängliga för revisorerna före 31 januari.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar samt för arkivering av protokoll. Årsmötesprotokoll samt verksamhets- och revisionsberättelse skall före den 15 april inges till SNF:s kansli.

§ 12. Revision Revisorerna har rätt att ta del av alla föreningshandlingar de önskar. Senast två veckor före årsmötet skall de avge berättelse över sin granskning av föregående års förvaltning och ge förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13. Valberedningen Valberedningen består av två ledamöter med en sammankallande. Nomineringar till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§ 14. Stadgeändringar Ändring av stadgar kan ske genom beslut som fattas av ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet. Ändring skall meddelas SNF:s styrelse.

§ 15. Upplösning Kretsen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels majoritet på två med minst sex månaders mellanrum på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och som godkänts av SNF:s styrelse.

Upplöses kretsen eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet, eller om sådant inte finns, SNF.